Koler Pompjeesfest 2012


Och 2012 invitéierën d'Koler Pompjeeën op hirt Pompjeesfest op Koler an de Schoulhaff.
Ab 11h30 get den Apéritif servéiert. Mettegiessen, Spiller fir Kanner an e gmittlechen Owend erwarden d'Leit. Villäich gesin mär eis.

Infoën op:
http://www.koler-leit.lu/index.php/kolerpompstartsait