Gemeng Garnech Masken verdeelt

An der Gemeng Garnech goufen d'gratis Masken vun der Regierung schons e Samsdeg 18. Abrëll verdeelt. Daat administrativt Personnal vun der Gemeng huet se verpakt, an dono hun d'Pompjeeën vum CIS Kahler se mat 17 Leit verdeelt.