CSV- Kandidaten vun der CSV Rammerich fir d'Walen 2023 hun sech virgestallt

Di nei Kandidaten sin: Myriam Binck, Mike Bolmer, Sonja Kettmann (ep. Soared Pereira) Frank Melchior, ChristopheHeymes, Pierre Pletschette, Anne- Marie Steimes, Isabelle Berg- Bâlon, Jacques Huberty, Marc Wagner an Louis Kauten. Fir dess Generalversammlung haat sech och nach eng Reih CSV Prominenz interesséiert.

(Fotoen: Charel Reiser)