Vill Nolauschterer an interessant Themen bei der CSV- Norden Wahlversammlung