2000 Euro vum Kropenannsfest fir "Op der Schock"


Réiden/Atert: Am Kader vun hirer desjähriger Generalversammlung huet de Comité vum Kropemannsfest e Scheck vun 2 000 Euro un de President Gérard Anzia mam Alice Schroeder iwerreecht, den der Vereenegung – Op der Schock- zegut könnt, an déi sech fir Mënschen mat intellektueller Beanträchtigung asetzen. (Foto: Charles Reiser)