Offiziell Aweiung vum Guttland.Trail - Siwe Brécke - Wee

A Presenz vum Här Lex Delles Minister fir Mëttelstand an Tourismus, de Gemengen- a Schëfferot aus dem Préizerdaul mam Buergermeeschter Marc Gergen, den Vertrieder vun de Nôpeschgemengen an der Verwaltung vum Ministère mat de Matbierger aus der Gemeng Préizerdaul, ass den Siwe Brécke- Wee zu Rëmmerig offiziell agewäit gin. No dene verschiddene Rieden, der Iwerreechung vun engem Zertifikat an der Enthüllung vun der neier Tafel vum Parcours, huet d'Gemeng Préizerdaul zu enger klenger Réceptioun agelueden. (CR )(Fotoen: Charel Reiser)