Fairtradewoch

Am Kader vun der Fairtradewoch huet de Fairtradegrupp vun der Gemeng Schengen all de Mataarbechter vun der Gemeng souwéi dem Personal vun der Maison Relais an de Schoulen eng Schockelasrull an e Schokelasmuffin, bestallt beim Klouschter vu Yolande Coop, zum Frühstück iwwerreecht.


Fairtrade Lëtzebuerg asbl Yolande Coop, groupe elisabeth