Offiziell Aweiung vum P+R mat Chargy a SuperChargy - Schweebecherbréck

Zesummen mam Minister Claude Turmes, dem Chamberpräsident Fernand Etgen a Vertrieder vum Kanton Réiden an de Verwaltungen mat villen Éiergäscht ass den neien Park and Ride op der Schweebecherbréck offiziell den 17. Mee 2023 ageweit gin.

(Fotoen: Charel Reiser)