AWEIUNG VUN DER MOBILER KICHEN

Am Kader vun der 1. Mee Feier a bei guddem Wieder gouf de leschte Freiden de neie mobille Kachwon zesumme vum Schäfferot vun der Gemeng Stengefort an der Entente vun de Veräiner op der Gemengeplaz ageweit. Dëse Kachwon soll et eise sëllege Veräiner erméiglechen de Catering vun hire Manifestatiounen an eise 4 Dierfer méi flexibel an effikass kënnen ze organiséieren.