Adventsnomëttig an der Waler Kierch mat de Choralen Wal, Näerden a Préizerdaul