Programm - är Kandidaten, zesumme fir d'Gemeen

Den Dépliant mat iisem Programm fannt dir haut an Äerer Bréifboîte oder als *.pdf Dokument ennert http://www.walen2011.lu !

Festgehal hu mir 6 Schwéierpunkten, déi duerch iis éierlech Loscht um Engagement an den nächste Joaren an iiser Gemeen sollen ugepaakt ginn.

Mir freeën iis iwwer all Ureegungen vun Ärer Säit a wëllen och iwwert d’Wahlen eraus beschtméiglechst am Sënn vun Eech als Awunner vun der Wormer Gemeen schaffen.

Léif Mattbierger, wann dir Détailer zu iisem Wahlprogramm wëllt wëssen oder soss Froën un iis huet, zéckt nët Kontakt iwwert iis Homepage matt iis opzehollen.

Chers citoyens, n'hésitez pas à poser vos questions et à demander des renseignements éventuels sur notre programme électoral via notre site internet.

Caros eleitores, podem encontrar mais esclarecimentos ou mesmo enviar as vossas questões sobre o nosso programa eleitoral acedendo ao nosso site Internet.