Scheckiwerrechnung vun der Ecole du Verger Bouneweg

Während enger WanterAktioun hun Schüler an Léierpersonal aus der Ecole du Verger zu Bouneweg Kuch an selwer gebastelt Saachen verkaf . Dësen Erléis hunn Sie un d'Ile aux Clowns gespent .

Mir soen hinnen fir des Engagement an deen generéieren Don Villmools Merci !