(Fotostreck) Meekranz Pompjeeën vun Bur-Meischdref

Wei all Joer sinn Pompjeeën vun Bur-Meischdref an den Bësch hiren traditionellen Meekranz maachen gaangen. Bei dëser Geléigenheet konnten mir en schéinen Dag mat Pompjeeskomeroden an hiren Familljen verbréngen.

Wei och schonns dat Joer virdrun hunn mir duerno eisen Tour duerch d'Gemeng gemat vir dem Buergermeeschter, deenen zwee Schäffen, dem Camping Bur,der Brasserie beim Wëllefchen, an eisem Kommandant en Meekranz ze iwwerreechen.