PMD Junior's Concert

D'Junioren vun der Dikricher Stadmusik spillen e Samsdeg um 19.00 Auer ënner dem Titel 'am flasche Film' e flotte Concert am Festsall vum LCD. Ënner der Leedung vum Bob Minette präsentéieren déi jonk Musikanten Iech bekannte Melodien aus der Film-Welt.

www.pmd.lu