Generalversammlung de 07/02/2011 um 20 Auer vun der Société Chorale Dummeldeng an dem Dummeldenger Kanner- an Jugendchouer


D'Société Chorale Grand-Ducale Dummeldeng an den Dummeldenger Kanner- an Jugendchouer invitéieren de Méndeg 07/02/2011 um 20 Auer op hir Generalversammlung an hirem Proufsall, sentier de la scierie, Dummeldeng