D' Lux Rollers um Sportsdag vun der Euroschool (Fotogalerie)

Et war unstrengend mee all Minute mat den Kanner vun der Europaschoul huet sech gelount! Et waren Sage und Schreibe 30 Classen fir eisen Atelier ungemellt an mir kruten der 18 duerch. Dat waren +-500 Kanner vun allen Nationalitéiten an keent eenzegt huet den klengsten Probleem verursacht, sonner si hun sëch all köstlech amüséiert!!

Dofir grousse Respekt unt Europaschoul den Multi Kulti-Konzept geet op!!!!

Klengen Quiz:
Wou sin mir 2 >> den Philippe an ech den Luciano op 2 Fotoen zwëschen den Kanner???

Luciano Fratini