„Vakanzaktion“ spendet für Hippotherapie

E Scheck iwwer 1.510 Euro krut d'„Association Thérapie Équestre“ vu Monnerech am Centre WAX iwwerreecht. Dës Zomm ass den Erléis, deen d'Veräiner, déi um Ofschlossfest vun der „Vakanzaktioun“ matgemaach haten, deen Dag erakruten. Si wollten dëse Gewënn weiderleeden hunn dëst Joer eng Associatioun ënnerstëtzt, déi eng Therapie mat Päerd ubitt. An dat mat vill Erfolleg.