Stréihfrächen zu Réimech

Lo as et gleich rem sou weit. E Mettwoch den 22. Februar 2012 get rem dei stréihen Popp am Cortège durch Réimech gedroh an duerno ugefangen an an d'Musel geheit. Den Départ as beim Café Fuesend um 19h30 an et geet weider duerch d'Rue de la Gare bei d'Police, dann geet et duerch d'Porte Saint-Nicolas op d'Esplanade a Richtung Place Fernand Konz, wo et dann duerch d'Machergas zerek geet fir schlussendlech op der Bréck d'Stréihfrächen unzefänken. Während an nom Tour get et op der Kréizung um Moart, Glühwein an Gromperenkichelcher fir den klengen Honger.
D'Harmonie municipale Concordia Remich hofft dass vill Leit op den Rendez-vous kommen an wënscht een gudden Amüsement an vill Spaass.

More news by Harmonie Municipale Concordia Remich >