Dag vum Bam an der Gemeng Rouspert-Mompech

Am Kader vum Dag vum Bam, huet de Schäfferot vun der Gemeng Rouspert-Mompech de 25. November, zesummen mam Service forestier, am Park hannert der Gemeng eng „Robinie Akazie“ fir déi neigebuere Kanner vum Joer 2019 geplanzt.