Orange Week

LËT'Z SAY NO to violence against women!

Am Kader vun der ORANGE WEEK ass haut den Owend d'Gemengenhaus zu Rouspert orange beliicht ginn.


D'Gemeng Rouspert-Mompech setzt domadder en Zeeche géingt d'Gewalt u Fraen a Meedecher op der ganzer Welt.