D'Hamefest vun der CSV Sandweiler

Eist traditionellt Hamefest war en vollen Erfolleg! Et konnte plus minus 100 Leit eis gutt Ham genéissen, flott Corbeillen an Cadeau'en déi vun eisen Memberen gestëft goufen an der Tombola gewannen. Mir si frou datt mer esouvill Leit konnte begréissen.
Eng flott kleng Konschtaustellung vum Romaine Meysembourg-Davito konnte mer presentéieren. Villmools Merci heifir.