DP SCHËTTER invitéiert Iech ob hire Wahlofschlossowend

den 09. Oktober 2011 am RESTAURANT MYTHOS 163, rue Principale zu MINSBECH
ab 18.00.

Onse Wahlprogramm esou wéi och ons Powerpoint- Virstellung fand Dir ob onser Internetsäit:

http://schetter.dp.lu/docs/top_news/Prasentation_DP_Programm_Wahlabend.pdf

http://schetter.dp.lu/docs/top_news/DP_Schetter_Wahlprogramm.pdf