D'CSV Kandidatin Patrice Lutgen am Portrait

50, bestuet a Mamm vun 3 Kanner

• Chargée de cours
• Presidentin vum Tourist Office
• Sekretärin vun der CSV Ettelbréck/Waarken

Duerch seng Aktivitéit am Syndicat gouf d’Patrice Lutgen a senger Iwwerzeegung bestätigt, wéi wichteg et ass, fir sech politesch fir seng Stad anzesetzen. All Bierger soll sech wuel fillen an enger lieweger, dynamescher, mee awer och multikultureller Stad. Duefir ass d’Patrice och aktiv an der Auslännerkommissioun an an der Chancegläichheetskommissioun.

L’activité au sein du Syndicat d’Initiative a conforté Patrice Lutgen dans son idée de s’engager dans la politique communale. Tout citoyen devrait se sentir à l’aise dans une ville attrayante, dynamique, mais aussi multiculturelle. Pour cette raison Patrice est aussi active dans la «Commission des Etrangers» et dans la «Commission de l’Egalité des chances.»