Geenzebléi zu Lëlljen am Park Sënnesräich mat der Amicale.