Konveniat vun der 1 A Ind 1964

Wéi all Jar hunn sech 13 Kolleegen zu Bech am „Restaurant Steinmetz“ getraff fir iwwert hier Zäit am Lampertsbierger Jongelycée Revue ze passéieren.

Sou war des Kéier d’Haapttheema: de Covid 19 an d’Sujeeën vun den däitsch, franséisch an engleschen Dissertatiounen aus dem Premièresexamen vu 1964 déi de Freichel’s Pier aus der Nationalbibliothéik matbruecht hat.

Et hunn deelgeholl: Bonifas Georges, Freichel Pier, Fritsch Péil, Godefroid Fern., Gretsch Misch, Hamus Yvon, Hansen Edmond, Hoffmann Guy, Juttel Jemp, Schmitt Claude, Schmitz Raym., Schroeder J-Paul a Weisen Nicky