Neigierig Noschlauschter bei der Wahlversammlung CSV- Norden zu Bettenduerf