Generalversammlung beim Gaart an Heem Felschdref

De Gaart an Heem vu Fëlschdref huet seng traditionell Generalversammlung ofgehalen a bei där Geleeënheet di Leit belount, déi hier Fensteren, Virgäert a Balkongen besonnesch schéin beplanzt haten.Bei engem gudde Patt Wäin, offréiert vun der Gemeng Duelem, goung dësen gesellegen Owend op en Enn.