Ee flott Treffen mat Kolleegen op der Princesse Marie-Astrid

E schéinen Dag um Schëff bei guddem Wieder a mat léiwe Frënn. d'Stëmmung war gutt, et gouf vill gelaacht an d'Stonnen si wéi am Nu verflunn.

Via mywort Tilly Soisson