Wanderung Traumschleife Manternach

E grousse Merci Visit Moselle dem Syndicat d'Initiative Manternach an A Wiewesch - Naturschutzzentrum fir déi flott Organisatioun am Kader vun den 10-Jahre-Traumschleifen-Events.

🍂🚶‍♂️