Chèques-Iwwerrechung vun de Fraen a Mammen Mäertert

D'Fraen a Mammen vu Mäertert haaten am August 2016
op hier Generalversammlung agelueden.

Bei der Gelegenheet ass un de Vertrieder
vun der Fondation El Salvador - Henri Gloden
1 Chèque iwwer 1500 Euro
iwwerrecht ginn

an eng Iwwerweisung un Zentrale vun der ACFL
iwwer 500 Euro,

jeweils aus dem Erléis vum Kaffiskränzchen am März 2016