90te Gebuertsdag vum Här Jean Beck vun Uewerdonwen

Membere vum Schäffen- a Gemengerot vun der Gemeng Fluessweiler hunn dem Här Jean BECK vun Uewerdonwen fir säi 90te Gebuertsdag gratuléiert.