Gemengewalen 2017 Préizerdaul

Mir wollten Iech heimat matdeelen, dass an der Majortsgemeng Préizerdaul folgend Leit sech als Equipe zesummefonnt hunn.


MIR STI FIR TRANSPARENZ

LA TRANSPARENCE AVANT TOUT


Eis Equipe steet fir eng zukunftsfäeg Gemeng, an där d'Liewensqualitéit, d'Gläichbehandlung an d'Rechter vun all Bierger am Mëttelpunkt stinn.

Notre équipe s'engage pour une commune orientée vers l'avenir et où la qualité de vie, l'égalité de traitement et les droits de tout citoyen sont au centre de nos priorités.


Max Bintener 19, Student, Platen

Mareike Bönigk 42, Psycholog, Reimberg

Margot Bourg 60, Landwirtin, Bettborn

Marie-Josée Frade Araujo 53, Informatikerin, Bettborn

Marc Gergen 44, Schöffe, Berufsfeuerwehrmann, Platen

Marc Groben 45, Ratsmitglied, Krankenpfleger, Bettborn

François Hilger 51, Ratsmitglied, CFL-Agent, Platen

Marlène Kler 50, clerc de notaire, Platen

Chantal Kölsch 46, Staatsangestellte, employée de l'Etat, Horace

Michel Loes 34, Staatsbeamter, Pratz

Fernand Muller 47, Ratsmitglied, Staatsbeamter, Platen

Tom Schaus 38, Landwirt, Pratz

Alphonse Schroeder 44, Freischaffender, Reimberg

René Zigrand 50, Ratsmitglied, technischer Ingenieur in angewandter Informatik, PratzMir setzen eis a fir ee Préizerdaul:

Nous voulons une commune:


an deem d'Bierger a kommunalen Entscheedunge méi Matsproochrecht hunn

dans laquelle les citoyens ont leur mot à dire dans les décisions communales


an deem all Awunner déi néideg Informatiounen iwwer Entwécklungen an der Gemeng kritt

dans laquelle tous les habitants reçoivent les informations nécessaires sur l'avancement des projets communaux


an deem Transparenz herrscht, och z.B. ganz aktuell am Projet Bebauungsplang (PAG)

avec une plus grande transparence, comme par exemple en ce qui concerne le plan d'aménagement général


mat bessere Verbindungen duerch den ëffentlechen Transport un d'Ballungszentren

avec une meilleure desserte des transports en commun vers les différentes agglomérations


an deem de Klimapakt mat all senge Critèrë respektéiert gëtt

où le Pacte Climat et tous ses critères sont respectés


dee sozial responsabel handelt

qui assume sa responsabilité sociale


an deem adequat Raimlechkeete fir all d'lokal Veräiner entstinn

où toutes les associations locales disposeront de locaux adéquats


Mir wëllen eng biergerno Gemeng, an där et sech an Zukunft besser liewe léisst, am Dialog mat Jonk an Al.

Nous voulons une commune à l'écoute des citoyens, dans laquelle il fait bon vivre, proche des jeunes et des moins jeunes.


DIR ENTSCHEET, WÉI ET WEIDERGEET!

LE 8 OCTOBRE, C'EST VOUS QUI DÉCIDEZ