Vélostour op Remerschen

Am Kader vum

« Gots Expertenmeeting zur Prävention von Sportverletzungen und - schäden »

den zu Canech enner der Leedung vum Prof.Dr.Seil ofgehale gouf,konnten d’Participanten zu Remerschen no engem Vélostour an der Sportshal duschen.