Auszeechnungen bei der Chorale Réimech

Op Cäciliendag, den 22. November 2020 huet de Vertrieder vum Piusverband Jean-Pierre Stronck Auszeechnungen u verschidde Memberen aus der Chorale Ste Cécile vu Réimech iwerreecht an de Jean Zeimet fir 60 Joer Chouergesank geéiert. D'Gëlle Plackett vum Pius (fir 50 Joer) un d'Berty Urwald-Promme (feelt op der Foto), Marie-Anne Singer-Pauly a Monique Zeimet-Schroeder, d'Gëlle Medail mat Palmetten (fir 40 Joer) un d'Marie-Marguerite Goebel-Lemmer. Chorale Réimech