SPARTEENS Vakanz Camp

An der Vakanz kann jiddereen ab der Kategorie vun den Minis/Fillettes sech an hier Technik nach weiter verbesseren.

Sparteens offreieren ennert der Leedung vum Jugendkoordinator Kevin Magdowski en Spezialcamp viir Jongen an Meedercher all Daach vun Mettwochs bis Freides zu folgenden Zaiten:

12h00 bis 13h30 Meedercher (Fillettes/Filles-Scolaires/Cadettes)
13h30 - 15h00 Jungs (Minis/Scolaires/Cadets)

Den Training fennt jeweils an der Poly statt. Dir braucht iech net extra unzemellen. Basketsaachen agepaakt an an d'Haal......