Traditioun vum Meekranz oprecht erhaal

Di schéin Traditioun fir um 1. Mee e Meekranz ze maachen, ass dest d'Joer och oprecht erhaale gin. Grad ewéi di Préizerdauler Musik ewéi och d'Amicale vun de Préizerdauler Pomppjeeën, huet jiddereen op seng Art a Weis de Meekranz gebonnen an duerno e puer gemittlich Stonnen a gudder Ambiance zesummen verbruecht. (Fotoes: Charel Reiser)