Donkey Challenge zu Dikrich

Eng néi Erausfuerderung fir d’ganz Famill!


Bezwéng déi 3 Bierger vun Dikrich a verdéng dir sou däin Donkey Challenge Patch.

Ënnerwee kriss du interessant Informatiounen iwwer Dikrich, seng Geschicht an d’Natur ronderëm mat der Éislek App.


Weider Informatiounen bäim Syndicat d'Initiative Dikrich oder op www.vist-diekirch.lu