5. Konveniat FC Rapid Neiduerf

Endlech hu mir eis den 30. September am Parc Hotel zu Dummeldeng erëmgesinn.

Beim Patt, flotter Ambiance an engem gudde Maufel, si vill Erënnerungen opgefrëscht ginn.

Hoffentlech bleiwe mir all gesond a monter fir en nächsten "Match" ze spillen,

dat wënschen de : Gibbes, Fred, Pier, Gilbert, Guy an de Wern.