Visite Jardin / Gaardebesuch 30/06/2017

Laissez-vous enchanter lors de la découverte d’un jardin extraordinaire à Helmsange. Pendant la visite, déi gréng Walfer vous offriront apéro et en-cas.


Loost iech verzauberen vun engem aussergewéinleche Gaart zu Helsem. Während der Visite offréieren déi gréng Walfer iech en Apéro an Maufel.


Come and discover a hidden gem at Helmsange. déi gréng Walfer offers you a drink and snack during the visit.