E grousse MERCI

Léif Wielerinnen a léiwe Wieler,

Dier hutt gewielt an d’CSV Hesper geet gestäerkt aus dëse Wahlen erfir.

Resultat: CSV 41,64 % ( +4,85%) ergëtt 7 Sëtz (+1)

Gewielt sinn: Marc LIES, Diane ADEHM, Théo Zeimes, Robert LEVEN, Triny SPIRINELLI, Jean THEIS, Georges BECK.

Villmols MERCI fir äer Ënnerstëtzung.

Äert Vertrauen ass fir eis Optrag an Usporn zugläich.