Diplomiwerrechung bäi der"Hëpperdanger Musik"

Am Kader van der Generalversammlung goufen d'Diplomer aan d'Solfègeschüler van der "Fanfare Concordia Hëpperdang" iwerreecht. Als Vertreter van der Gemeng gouf des Iwerreechung durchgefouert vam Consellier Beford Raymond. Heen haat luewend Wiärder fir de Musikanten hiren Asatz an hirt Engagement fond.