BREINERT: 85ten Geburtsdag vun der Madame Hilger-Jager Lucie

Amiperas Biwer: Viru kurzem huet Madame Lucie Hilger-Jager vun der Breinert hiren 85ten Geburtsdag gefeiert. Zesummen mam Schäfferot huet d´Amiperas Biwer hirem

langjähregen Member ganz häerzlech gratuléiert. Bei engem gudde Pättchen an e puer

Mäifelcher gouf dese groussen Dag am Fancy zu Biwer gefeiert.