Conter Gemengerot: Vereedegung vum Yves Loose

Virun der Gemengerotssëtzung vum 25. Januar 2023 ass den Yves Loose vun der Buergermeeschtesch Marion Zovilé-Braquet als neie Member vum Conter Gemengerot vereedegt ginn.


Foto vum neie Gemengerot:

vlnr (uewen): Jim Schmitz (Conseiller, CSV), Jean-Jacques Arrensdorff (Conseiller, Déi Gréng), Yves Loose (Conseiller, CSV), Jean-Pierre Di Genova (Conseiller, CSV), Eric Eifes (Conseiller, DP), vlnr (ënnen): Geoffrey Thierie (Conseiller, LSAP), Laurence Wolter (Conseiller, Déi Gréng), Tom Jungblut (Schäffen/échevin, CSV), Marion Zovilé-Braquet (Buergermeeschtesch/bourgmestre, CSV), Fernand Schiltz (Schäffen/échevin, LSAP), Dali Zhu (Conseiller, DP).