Informatiounsversammlung betreffend d’PLANS SECTORIELS

De Mëttwoch, de 17. September hat de Bezierkscomité CSV OSTEN all d’CSV Gemengemandatairen aus dem Bezierk Osten op eng Informatiounsversammlung invitéiert betreffend d’PLANS SECTORIELS. A Präsenz vum Staatssekretär Camille Gira si bei dësem gutt besichtem Evenement vill Froe gestallt ginn, an dëst spezifesch bezunn op déi verschidde Gemengen aus dem Bezierk Osten.
Dëst war eng informativ a konstruktiv Informatiounsversammlung.

CSV OSTEN Comité