Hämmelsmarsch zu Nidderdonwen

Goud agepaakt hun sech d'Musikanten vun der Donwer Musek op de Wee gemat, fir den

Awunner vun Nidderdonwen den Hämmelsmarsch ze spillen. Den Steve huet si gemittlech mat sengem Trakter vun Haus zu Haus gefouert. Ennerwee waren d'Musikanten och frou iwer di eng oder aaner Méiglechkeet fir sech "vun bannen opzewiermen".