90 Käerzen um Kuch vun der Madamm Adamy-Friedrich Nelly

Madamm Nelly Adamy-Friedrich huet den 19ten Abrëll 2023 an der Seniorie St. Joseph zu Péiteng hir 90 Joer geféiert.

Sie huet 1 Meedchen an mëscht gären an hirer Fräizäit Kreuzworträtsel.

Geféiert gouf an der Seniorie wou d’Madamm Annie Elsen vun der Amicale hir beschte Gléckwënsch ausgeschwat hunn.

D’Gratulatiounen vun der Gemeng Péiteng huet de Buergermeeschter Pierre Melina an den Här Romain Mertzig iwwerbruecht.

Zesummen mat der Famill ass ugestouss ginn.