WECKER: 85ten Geburtsdag vun der Mme Lotty Modert-Konz

Den 28.11.2017 huet Mme Lotty Modert-Konz hieren 85. Geburtsdag gefeiert. D´Amiperas vun der Gemeng Biwer huet sech eng Freed doraus gemach, der Jubilarin häerzlech ze gratuléieren. Zesummen mat hirer Famill gouf bei engem Pättchen an engem klengen Maufel den groussen Dag gefeiert.