Gebuertsdagsfeier an der Geenzebléi zu Wooltz.


All 3 Méint organiséiert d‘Amicale eng Gebuertsdagsfeier an der Geenzebléi zu Wooltz. Den 5. Juli goufen 26 Bewunner geéiert déi am Mount Abrëll,Mee an Juni Gebuertsdag haten. Bei der Begréissung war den President Huet Jing frou datt sou vill Bewunner der Invitatioun nokomm sënn fir dëss Féier, wéll wärend der Pandemie sënn sou Fester just matt den Geéierten gefeiert ginn. Direktioun vun Servior war vertrueden durch Madame Plawny an Madame Muller. Och den Här Comes Patrik deen vun der Gemeng vertrueden war hott puer Wuert un déi Geéiert geriicht. Alles hott matt gesong beim Happy Birtsday , dono kruten déi 26 Geéiert all een Kaddo vun hirer Amicale. Fir den Duscht an Honger an flott Musik aus der aaler Zäit war och gesuergt. An wéi ëmmer zum Schluss ass den Gebuertsdagskuch zerwéiert ginn matt Kaffi vun den Memberen aus der Amicale zesummen mam Personal vun Servior. Bewunner waren ganz dankbar fir déi schéin Gebuertsdagsfeier an guffen schon op déi next Feier invitéiert vun der Amicale den 5. August op een Grillfest zesummen matt hiren Familljen.