Mammendagsfeier an der Geenzebléi mat der Amicale.

91 Dammen kruten schéin Blummen fir Mammendag vun der Amicale

"Les Amis de la Maison de Retraite Wiltz " bei flotter Musik vum Orchester Klimperhary wou och gedanzt ginn ass. Een gudden Kuch an Gedrenks guff och zerwéiert vun de Memberen aus der Amicale.