Päerdskutschen vun der Robbesscheier an der Geenzebléi.

Bei nik all ze guddem Weeder waren Bewunner begeeschtert fir een Tour matt der Päerdskutsch durch Wooltz ze fouren.Leider konnt Mëttes keen Tour durch Wooltz gemach ginn wéint enger Vëloscours dunn guff een Tour durch de Bësch gemach.Een grousse Merci un Personal vun Servior an vun der Robbesscheier. Wéi ëmmer war alles tip top organiséiert vun der Amicale " Les Amis de la Maison de Retraite Wiltz"